Privacybeleid

Privacybeleid Barnevue

Dit privacy statement is gericht op de diensten die de Volksuniversiteit in de gemeente Barneveld (Barnevue) online verricht en/of aanbiedt via haar informatiesystemen en verwerkingsprocessen.

In het kader van de door de Barnevue verleende diensten, ontvangt, verzamelt en administreert de Barnevue persoonsgegevens van haar cursisten, docenten, leden, vrijwilligers, bestuursleden en leveranciers. De Barnevue verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen de Barnevue geldende doelstellingen voor het geven van cursussen, workshops en lezingen voor een breed publiek.

De Barnevue respecteert de privacy van personen wier persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. De Barnevue spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven.
De Barnevue behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Waarom verwerken wij uw gegevens

De Barnevue verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een contractuele overeenkomst zijnde uw inschrijving voor een cursus, workshop of lezing, het voor de Barnevue geven van lessen en/of workshops en het leveren van diensten en goederen.

Over welke persoonsgegevens gaat het?

Persoonsgegevens worden bij de inschrijving van een cursus, workshop en/of lezing en inschrijving als docent, lid, vrijwilliger en bestuurslid door onze administratieve medewerkers ingevoerd aan de hand van het inschrijfformulier, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in het administratiesysteem van de Barnevue.

De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn:

 • naam
 • adres
 • woonplaats en postcode
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • bankrekeningnummer

De Barnevue zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar diensten te kunnen verrichten van cursussen, workshops en lezingen en voor haar leden, docenten, vrijwilligers en bestuursleden. De Barnevue zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Wat doen we met uw gegevens

De Barnevue voert een cursus-, leden- en docentenadministratie ten behoeve van de cursisten, docenten en leden van de Barnevue. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:

 • lidmaatschapsadministratie van de leden van de Barnevue
 • facturering van het lidmaatschapsgeld
 • financiële verwerking van declaraties en kosten en/of facturen van docenten, vrijwilligers, bestuursleden en leveranciers
 • facturering en/of incasso van cursus-, workshop- en/of lezingkosten
 • distributie van de nieuwsbrief per mail naar geïnteresseerden die zich voor de nieuwsbrief hebben opgegeven
 • specifieke informatievoorziening van de Barnevue naar u als cursist, lid, docent, vrijwilliger en/of bestuurslid via post, mail of telefoon.

Uw rechten op uw persoonsgegevens

U kunt via een schriftelijk verzoek aan de Barnevue de geadministreerde persoonsgegevens opvragen, laten wijzigen, of laten verwijderen.

Verwijderen van uw persoonsgegevens

Op schriftelijk verzoek van u als een cursist, docent, lid, vrijwilliger of bestuurslid zal de Barnevue door haar geadministreerde persoonsgegevens van de verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen, behalve de informatie die onder de fiscale bewaarplicht valt.

Leden die het lidmaatschap opzeggen en oud bestuursleden kunnen ervoor kiezen dat hun persoonsgegevens per direct worden geblokkeerd en na de verplichte bewaartermijn worden verwijderd, dan wel om statistische en historische redenen langer worden bewaard.

Inzage door derden

De Barnevue zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten de Barnevue zonder hiervoor eerst toestemming te hebben verkregen van de docenten van de Barnevue. De Barnevue zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens

De Barnevue treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.

Uw akkoord

Bij ondertekening van cursus-/docenten-/leverancierscontract wordt u geacht toestemming te geven voor het opnemen van uw persoonsgegevens t.b.v. de administratie van de Volksuniversiteit in de gemeente Barneveld